Voorbeelden van herstelinitiatieven

Tijdens het ontwikkelplein Herstel en Meedoen, dat het Schakelteam op 9 november 2017 organiseerde, kregen tal van herstelinitiatieven de gelegenheid zich te presenteren.

Voorbeelden die laten zien dat ervaringsdeskundigheid, herstelinitiatieven, inbreng van familie en naasten een onmisbare schakel vormen om de keten echt sluitend te maken en de mensen waarom het gaat centraal te stellen.

Zelfregiecentrum en meldpunt flexibele opvang (Weert)

Centrum voor mensen die de regie over hun leven (weer) in eigen hand willen nemen. Door actief te zijn in het centrum kunnen mensen werken aan hun eigen ontwikkeling. Het zelfregiecentrum beschikt ook over drie woonhuizen, waar dak- en thuisloze burgers uit Weert en omgeving zich kunnen melden. Ze worden geholpen met een logeerplek voor de nacht en krijgen ondersteuning bij het realiseren van een eigen woonruimte.


Herstelhotel (Weert)

Een paar dagen elders verblijven en hulp ontvangen waardoor alledaagse levensvragen niet uitmonden in een crisis en opname binnen een psychiatrische afdeling, dat is het doel van het Herstelhotel. Het hotel wordt gerund door ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

In september heeft het herstelhotel de Hersteleuroprijs 2017 gewonnen. Lees meer >>>


Educatieproject Weer terug naar school (Den Haag)

Stichting Straat Consulaat behartigt de belangen van dak- en thuislozen en drugsgebruikers. Een van haar projecten is 'Weer terug naar school'. Tijdens een tienweekse training krijgen deelnemers les in rekenen, taal en beroepsoriëntatie. Met het behaalde ceritificaat kunnen zij door stromen naar een zelfgekozen studie.


Umah-Hai | samen voor elkaar, samen voor unieke zorg (Utrecht)

Stichting Umah-hai is opgericht vanuit een cliënteninitiatief en biedt mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving. Begeleiding, gegeven vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen, is gericht op zelfstandig wonen en re-integratie op de arbeidsmarkt.


U-2B Heard! (Utrecht)

Adviesplatform voor en door kwetsbare jongeren (14 tot 27 jaar) in Utrecht, waar jongeren die in aanraking zijn gekomen met (hulpverlenings)instanties, samenkomen en onderzoek doen naar de huidige situatie en nadenken over toekomstperspectieven.


GroeiRijk (Eindhoven)

GroeiRijk is het cliëntenbelangenbureau van de GGzE Eindhoven en helpt mensen met een psychiatrische kwetsbaarheidweer weer op weg. GroeiRijk geeft advies en voorlichting over herstel, organiseert regelmatig themabijeenkomsten en vormt zo een luisterend oor voor naasten, clienten en bezoekers.


Steunpunt GGZ (Utrecht)

Onafhankelijke, laagdrempelige organisatie, die vanuit ervaringsdeskundigheid ondersteuning biedt aan mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben met psychiatrische problematiek. Doel is regieversterking van cliënt en betrokkenen, waardoor zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie wordt bevorderd.


Samen Sterk zonder Stigma (Amersfoort)

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met ervaringsdeskundige ambassadeurs, supporters en betrokkenen werken ze aan bewustwording van stigma en de impact ervan.


Fameus - Centrum Herstel en ervaringsdeskundigheid (Tilburg)

Fameus zet ervaringsdeskundigheid in als toegevoegde discipline in netwerken en teams om zo een meerwaarde te bieden aan de klant en het team. Daarnaast biedt zij voorlichting en maatwerktrajecten aan over herstelgericht werken in teams of netwerken.


KernKracht (Midden-Holland)

Stichting KernKracht komt op voor de belangen van mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, verslavingszorg en de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen binnen de regio Midden-Holland. Daarnaast zet KernKracht zich in om de positie van deze doelgroep te versterken.


LFB - Landelijke Federatie Belangenbehartiging

Belangenorganisatie door en voor mensen met verstandelijke beperking. De LFB bestaat uit twee onderdelen: belangenbehartiging en dienstverlening. De diensten van LFB worden altijd verzorgd door mensen met een (verstandelijke) beperking.  


Inrichten Herstelwerkplaats (Cranendonck)

Het lotgenotencontact op de kaart zetten en werken aan mogelijkheden voor participatie en herstel op basis van eigen regie.


Implementatie interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij jeugd met een migratie-achtergrond

Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd de juiste hulp. Om dit aan te pakken is de Live Online Leren training ontwikkeld om professionals in de wijk, in wijkteams en het onderwijs beter te leren omgaan met culturele verschillen.