Subsidie via het actieprogramma van ZonMw

Het Rijk stelt subsidiegeld ter beschikking voor de implementatie van een sluitende en domeinoverschrijdende aanpak personen met verward gedrag.

De subsidie wordt uitgekeerd via het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag (AVG) van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Meerdere malen per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Subsidierondes

Kijk voor de meest recente subsidierondes op:

Aanvragen subsidies

Oproepen voor het indienen van een subsidieaanvraag verward gedrag worden opgenomen in de subsidiekalender van ZonMw.

De criteria waaraan een project moet voldoen staan uitgebreid beschreven bij de oproep, evenals de sluitingstermijn. De resultaten van de projecten worden gemonitord en geëvalueerd.

Projectvoorwaarden

Projecten/initiatieven die in aanmerking komen voor een subsidie moeten bijdragen aan een betere ondersteuning van, en zorg voor, mensen met verward gedrag en hun naasten.

Daarnaast moeten de projecten domeinoverstijgend en persoonsgericht zijn en gebaseerd op de implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag. 

Informatiebijeenkomsten

Wilt u meer weten over de subsidieoproepen of wilt u meer weten over de werkwijze van ZonMw, dan kunt u een van de informatiebijeenkomsten bezoeken die tegelijk met de oproepen georganiseerd worden.

De data van de bijeenkomsten worden aangekondigd bij de betreffende subsidieronde.

Registreer tijdig!

Voor het indienen van subsidieaanvragen maakt ZonMw gebruik van het online indiensysteem: ProjectNet. Dit systeem kunt u alleen gebruiken als u én uw ketenpartners geregistreerd zijn bij ZonMw. Registratie kunt u per e-mail aanvragen.