Stand van het Land 2017 - congres en tussenrapportage

Aanpak mensen met verward gedrag onverminderd urgent.

Er wordt in alle regio’s van Nederland hard gewerkt aan ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Dat was een jaar geleden nog anders.

Het is echter niet voldoende stelt het Schakelteam in haar voortgangsrapportage. Deze kwetsbare groep mensen heeft vaak meerdere problemen waar geen eenvoudige oplossing voor bestaat.

Resultaten regio's

Alle regio’s hebben concrete plannen, velen zijn al met de uitvoering bezig en de eerste resultaten staan. In tegenstelling tot vorig jaar denken bijvoorbeeld in vrijwel alle regio’s clienten mee in de aanpak. Ongeveer driekwart van de regio’s werkt of zal werken met een crisiskaart en zet daarmee de eigen regie van de cliënt tijdens een crisis centraal.

Ongeveer de helft van de regio’s organiseert de training ‘Mental Health First Aid’, waarin professionals en soms ook burgers leren om psychisch leed bij anderen te herkennen en hoe hen te benaderen en te verwijzen naar passende hulp. Op twee regio’s na hebben alle regio’s een beoordelingslocatie waar de eerste opvang en beoordeling plaatsvindt.

Preventie en beveiligde zorg

Mensen met verward gedrag, hebben vaak niet één probleem, maar meerdere. Financieringspotten moeten daarom ‘ontschot’ worden zodat er snel gehandeld kan worden om een crisis te voorkomen in plaats van dat er vergaderd wordt over wie financieel verantwoordelijk is. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, verzekeraars en zorginstellingen.

Het Schakelteam wil een inclusieve en veilige wijk. Gemeenten moeten weten wat er in de wijken speelt; alleen dan kunnen persoonlijk leed en escalatie worden voorkomen. Het Schakelteam pleit voor een stevigere regie op de samenstelling en werkwijze van wijkteams en de samenwerking met andere professionals in de wijk. Preventie en vroegsignalering kunnen immers veel leed voorkomen én is voor de gezondheidszorg kostenbesparend.

Daarnaast pleit het Schakelteam per direct voor betere ondersteuning en beveiligde zorg voor personen die gevaarlijk zijn en wil dat GGZ-instellingen en zorgverzekeraars heldere afspraken maken over beveiligde geestelijke gezondheidszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toetst of partijen hun verantwoordelijkheid hierin nemen.

Overhandiging resultaten

Tijdens het congres Stand van het Land dat op 5 oktober 2017 in Utrecht gehouden werd overhandigde Onno Hoes de tussenrapportage met daarin de focus voor het komend jaar aan de opdrachtgevers: Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Jantine Kriens, directeur van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).