Regio Hart van Brabant

Zo snel mogelijk gepaste opvang en ondersteuning bieden aan personen met verward gedrag.

Dat is het uitgangspunt van de integrale aanpak waar de regio Hart van Brabant mee aan de slag gaat.

Contactpersoon
Sandra Timmermans (Gemeente Tilburg)
E: sandra.timmermans@tilburg.nl
T: 06 - 22 80 47 03

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een goedwerkende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Hart van Brabant

Meer voorbeelden

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Plan van aanpak

In samenwerking met regiogemeenten, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen heeft de gemeente Tilburg een Projectplan Aanpak verwarde personen opgesteld.

Het plan van aanpak bestaat onder meer uit een tiental projecten die als doel hebben het aantal verwarde personen in de wijken te reduceren en snel zorg op maat te bieden. De projecten moeten er ook toe leiden dat iedereen die betrokken is bij een probleem met een verward persoon weet hoe hij moet handelen.

Daarnaast wordt gekeken welke activiteiten nodig zijn op het niveau van de politieregio West-Brabant/Zeeland.

Organisatie

Per project is een projectleider/trekker verantwoordelijk die samen met projectgroepleden van verschillende organisaties het project uitvoeren.

  • Projectleiders zijn verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar hun achterban
  • Ambtelijk vertegenwoordigers in de projecten onderhouden onderling intensief contact over de voortgang
  • Projectgroepleden hebben het mandaat van de bestuurders van hun organisatie, om namens hun organisaties de resultaten uit te werken

Bestuurlijke trekker

  • Burgemeester Noordanus (Tilburg)

Samenwerkende partners

  • Ervaringsdeskundigen, organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein, zorgverzekeraars, woningcorporaties en maatschappelijke opvang