Regio Groningen

De regio Groningen gaat uit van een actiegerichte aanpak. Pragmatische oplossingen zoeken om de samenwerking in de keten te verbeteren en een goedwerkende aanpak bieden voor de verschillende categorieën verwarde personen.

Op onderdelen worden pilots uitgevoerd om ervaring op te doen en leerpunten te krijgen.

Contactpersoon

Willem Willemse (gemeente Groningen)
E: Willem.willemse@groningen.nl

Pilot - Herstelondersteunend GGZ-netwerk

De pilot wordt gehouden in de groningse wijk De Wijert. Centraal staan personen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Er wordt gewerkt met de RACT-methode (Resource Group Assertive Community Treatment), waarbij de zorg en ondersteuning rondom -en door- een persoon met EPA en in zijn/haar eigen omgeving wordt georganiseerd.

Voor de pilot is subsidie verleend via ZonMw.

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Groningen

Meer voorbeelden

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Plan van aanpak

Onder regie van de gemeente Groningen is een werkgroep ingesteld om invulling te geven aan de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente (provinciebreed) ten aanzien van de goedwerkende aanpak (van preventie tot nazorg). De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van: Gemeente Groningen, Veiligheidshuis Groningen, GGD Groningen, Politie district Groningen, Gemeente Stadskanaal, Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Lentis, Reclassering en het Ketenverband Acute Psychiatrie.

De samenwerking tussen de Keten Acute Psychiatrie en de gemeentelijke werkgroep is gericht op een integrale aanpak op het gebied van veiligheid en zorg, waarbij cruciale knelpunten in de keten moeten worden opgelost. De gemeentelijke werkgroep richt zich op het netwerk dat moet ontstaan, zodat een passend zorg- of begeleidingsaanbod kan worden gedaan.

Voor beide projecten is subsidie verleend via ZonMw.