Regio Gooi- en Vechtstreek

Mensen met verward gedrag zoveel mogelijk zelf de regie laten voeren over de inzet van de benodigde hulp en ondersteuning voor een zinvol leven in hun eigen, veilige omgeving.

Aan de hand van de bouwstenen en de centrale programmapunten preventie en vroegsignalering, hulpverleningsketen en nazorg en afgestemde en hoogwaardige 24/7 crisiszorg werkt regio Gooi- en Vechtstreek aan de realisatie van een goedwerkende aanpak.


Contactpersoon
Tjolina Proost (Regio Gooi- en Vechtstreek)
E: t.proost@regiogv.nl
T: 06 - 53 23 39 23

Samenwerkingsovereenkomst

Onder het motto eerder, sneller en beter helpen, trekken gemeenten en samenwerkingspartners in de Gooi- en Vechtstreek samen op in de aanpak rondom mensen met verward gedrag.

Namens de gemeenten tekende wethouder Eric van der Want op 29 mei 2017 een samenwerkingsovereenkomst met GGZ Centraal, Jellinek, Kwintes, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, De Waag, Regionale Ambulancevoorziening, Familie- en naastenvereniging Ypsilon en de Politie. De overeenkomst wordt gedragen door vertegenwoordigers van cliënten, familie- en naastenvertegenwoordigers.

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Beleidsplan en plan van aanpak

Het beleidsplan Bescherming & Opvang Gooi en Vechtstreek is het resultaat van een intensieve samenwerking met vertegenwoordiging van inwoners en cliënten, adviesraden sociaal domein, aanbieders van (jeugd)zorg en ondersteuning, aanbieders van verzekerde zorg, GGZ behandelaars, Veilig Thuis, huisartsen, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, politie en het Veiligheidshuis.

Het beleid wordt gevormd door een vijftal programma's:

  1. Echte betrokkenheid
  2. Preventie & Vroegtijdige signalering
  3. Beschermd & Veilig thuis wonen
  4. Gebundelde & Hoogwaardige crisiszorg
  5. Beschermde woon- & opvangplekken

Voorzitter portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Regio Gooi en Vechtstreek, Eric van der Want, is trots op het plan: "Niemand uit het oog verliezen door te werken aan echte betrokkenheid en vertrouwen, dat is de basis voor het samenspel tussen inwoner, zijn sociale netwerk en de professionals van de betrokken instanties. Alleen op die manier kunnen we uiteindelijk komen tot oplossingen waar de inwoner zelf achter staat. Alleen op die manier bereiken we duurzame verandering."

Echte betrokkenheid, wederzijdse afhankelijkheid

Organisatie

Intensieve samenwerking tussen betrokken gemeenten en voornoemde partners binnen nog te bundelen overlegstructuren (o.a. EPA-tafel, Veilig Verder, regionale gemeentelijke stuurgroep). Coördinatie beleidsuitvoering o.a. door regionaal programmacoördinator en beleidscoördinator Maatschappelijke Zorg.  

Bestuurlijke trekker

  • Eric van der Want, wethouder zorg en onderwijs gemeente Hilversum en voorzitter regionaal portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein

Partners

  • Onder andere: Gemeenten Gooi- en Vechtstreek, inwoners, cliëntvertegenwoordigers, aanbieders van (jeugd)zorg en ondersteuning, Veilig Thuis, aanbieders van eerst- en tweedelijns zorg (o.a. GGZ Centraal, Jellinek Verslavingszorg en RIBW), zorgverzekeraar Zilveren Kruis, politie, woningcorporaties, Veiligheidshuis en onderwijs.

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.