Regio Drenthe

Het organiseren van de meldingen en triage door de bestaande netwerken op het gebied van zorg en veiligheid te laten samenwerken.

Dat is het uitgangspunt van de Drentse aanpak. Om snel te kunnen op- of afschalen moet er een goede verbinding komen tussen lokale netwerken en regionale meldingen.

Beleidsregisseur

Praktijkvoorbeelden

Bij de vormgeving van een sluitende en passende aanpak wordt steeds gekeken naar de regionale context. Dit is ook zichtbaar in de praktijkvoorbeelden. Ze dienen dan ook vooral als inspiratiebron voor uw eigen aanpak personen met verward gedrag.

Regio Drenthe

Meer voorbeelden

Regionale projecten met subsidie via ZonMw

De rijkssubsidie voor implementatie van de bouwstenen personen met verward gedrag wordt uitgekeerd via ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Meerdere keren per jaar worden er subsidieoproepen gedaan.

Meer informatie

Plan van aanpak en organisatie

Bij de Drentse aanpak staat het meld- en triagepunt voorop. Om de terugkeer af te stemmen werkt het melpunt samen met de betrokken gemeente waar de inwoner vandaan komt. Faciliteiten zoals spoedpoli en psycholance worden voor alle gemeenten ingericht in Assen.

De besluitvorming over de aanpak en opdrachtverstrekking vindt plaats in het Bestuurlijk Veiligheidsoverleg Drenthe (BVD) en het bestuur van de GGD.