Het fundament en de bouwstenen toegelicht


Definitie verwardheid

Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Met daarin een onderscheid in vier categorieën.


Negen bouwstenen

Deze geven aan wat minimaal nodig is voor een goed werkende aanpak, vanuit het perspectief van mensen met verward gedrag én de samenleving.


Gezamenlijk perspectief

Dit is het samenbindend doel, dat stimuleert en motiveert om er samen de schouders onder te zetten. Het kent vier elementen:


Beeldende toelichting

Samen met alle partners vanuit een gedeeld perspectief werken aan een integrale persoonsgerichte aanpak, aansluitend bij de leefwereld van mensen, waarbij heldere regie en eigenaarschap wordt gepakt en er meer aandacht komt voor preventie en vroegtijdige signalering.

Aan de hand van de ervaringen van een fictief persoon met verward gedrag, gaat de animatie in op de verschillende aspecten van een goed werkende aanpak en het gebruik van de negen bouwstenen.