9. Informatievoorziening

Om verward gedrag tijdig te herkennen en passende zorg te bieden, is het van belang op het juiste moment over de juiste informatie te beschikken.

Belangrijk hierbij zijn ook de terugkoppeling en warme overdracht.

Subsidie via ZonMw

U kunt subsidie aanvragen voor projecten gericht op het in de praktijk toepassen van één enkele bouwsteen voor de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Uitgebreide toelichting bouwsteen 9

Bij alle bouwstenen speelt informatievoorziening en het delen van informatie een belangrijke rol.

Het beschikken over de juiste informatie op het juiste moment, is van belang voor het tijdig signalen van problemen, het toeleiden van een persoon naar passende zorg of het vorderen van een passende straf. Belangrijk hierbij zijn ook de terugkoppeling en warme overdracht. Bijvoorbeeld van veiligheid naar zorg of van het op- /afschalen van zorg.

Minimale vereisten
De gebruikte gegevens betreffen informatie over de verwarde persoon én informatie van de verwarde persoon en zijn omgeving. Er is een keten overschrijdend informatieprotocol, dat een handelingskader biedt voor alle betrokken professionals over het delen van informatie. Wat kan, mag, moet, door wie en hoe binnen de kaders van privacyregelingen en medisch beroepsgeheim.

Elementen van een informatieprotocol

 • Persoon centraal
  Informatievoorziening van én over de verwarde persoon.
 • Bejegening
  Helder uitleggen waarom informatie nodig is en aangeven dat informatie gedeeld wordt.
 • Professionaliteit
  Professionele houding ten aanzien van het vragen om, en het delen van informatie. Wederzijds begrip en meewerkende houding. De professional heeft oog voor de risico’s van het bewaren van informatie in systemen.
 • Proportionaliteit
  Er wordt zo min mogelijk medische diagnostiek gedeeld, het gaat alleen om de informatie die nodig is om te kunnen handelen.
 • Terugkoppeling
  Als informatie is gedeeld, volgt ook een terugkoppeling over wat er met de informatie gedaan is.
 • Continuïteit
  Het eigenaarschap is belegd en het is helder wie de regie heeft rondom de persoon met verward gedrag. De eigenaar zorgt voor continuïteit. Wie gaat er verder mee. Wie zorgt dat er na een tijdje weer een check plaatsvindt. Wie kan de persoon met verward gedrag zelf benaderen als hij daar behoefte aan heeft.

Meer informatie