4. Melding

De meldkamer kan herkennen dat er méér aan de hand is, waardoor de juiste professional tijdig ingeschakeld wordt.

De meeste acute meldingen zoals overlast, gevaar voor zichzelf of anderen, strafbare feiten, komen binnen bij de meldkamer.

Voorlopig model Melding

Het door SiRM opgestelde voorlopig model Melding is gericht op een snellere toeleiding naar passende triage en hulpverlening, uitgaande van de zelfregie van de persoon met verward gedrag en een persoonsgerichte aanpak.

De voorgestelde verbeteringen kunnen voor een deel ook geïmplementeerd worden bij andere ‘loketten’, zoals de huisartsenpost.

Subsidie via ZonMw

U kunt subsidie aanvragen voor projecten gericht op het in de praktijk toepassen van één enkele bouwsteen voor de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Uitgebreide toelichting bouwsteen 4

In de meldkamer is specifieke deskundigheid aanwezig rondom verwardheid. Iemand die herkent dat er meer aan de hand kan zijn, waardoor tijdig de juiste professional ingeschakeld wordt.

Wanneer actie ondernomen moet worden door een zorginstelling, gaat (waar nodig) de politie mee ter ondersteuning van de professional. Als er geen sprake is van een strafbare feit, heeft de politie niet de leiding.

Minimale vereisten
In de meldkamer is (multidisciplinair) personeel aanwezig dat toegerust is met kennis van verwardheid en er is een screeningshulpmiddel beschikbaar voor centralisten. Hiermee kunnen risico’s voor de persoon en omgeving goed ingeschat worden en kan er bepaald worden wie welke actie in moet zetten (zorgprofessionals en/of politie).

Meer informatie