3. Vroegtijdige signalering

Door gezamenlijk signalen vroegtijdig te herkennen, kan er direct doorgepakt worden.

De groep personen met verward gedrag is divers van aard en kan op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Het plaatje is pas compleet als de signalen bij elkaar komen.

Subsidie via ZonMw

U kunt subsidie aanvragen voor projecten gericht op het in de praktijk toepassen van één enkele bouwsteen voor de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Uitgebreide toelichting bouwsteen 3

De groep personen met verward gedrag is divers van aard en kan op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Dit betekent ook dat verschillende mensen verschillende signalen kunnen opvangen. Het plaatje is pas compleet als de signalen bij elkaar komen.

Signalen van de persoon zelf, van zijn directe omgeving zoals familie en/of uit de buurt en van professionals. Samengevoegd kunnen problemen vroegtijdig (h)erkend worden en kan er direct doorgepakt worden.

Minimale vereisten
Een fijnmazig netwerk in de wijk dat adequaat toegerust met de benodigde expertise op het gebied van verwardheid. Elke wijk heeft geregeld dat er snel beschikt kan worden over een professional met expertise op het terrein van verwardheid, bijvoorbeeld door nauwe samenwerking met de POH (Psychische Ondersteuning Huisartsen), of een Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (denk aan een norm: 1 voor elke 5000 inwoners).

Het netwerk is 24 uur per dag bereikbaar voor het ontvangen van en acteren op signalen. Het netwerk is niet alleen beschikbaar voor mensen met verward gedrag hun directe omgeving en anderen uit de wijk. Zelf signaleren in de wijk, signalen ontvangen en bij elkaar brengen, risicoanalyse uitvoeren, handelen, opschalen –wanneer nodig– om de benodigde ondersteuning of zorg te regelen. Daarbij is helder wie 'eigenaar' is.

Er is terugkoppeling naar de melder dat het signaal serieus genomen is, zonder dat er ingegaan wordt op wat er precies is gedaan.

Meer informatie