Den Haag, 9 maart 2016

  • Utrecht positieve uitzondering
  • 1,3 miljoen Nederlanders tussen 15-65 jaar is laaggeletterd

In de grotere Nederlandse steden wonen procentueel meer mensen die moeite hebben met lezen en schrijven (laaggeletterden). In totaal kampen 1,3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar met dit probleem. Onder de grote steden blijkt Utrecht een positieve uitzondering te zijn. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stichting Lezen & Schrijven vandaag publiceren op Waarstaatjegemeente.nl.

De nieuwe cijfers maken per gemeente inzichtelijk hoeveel laaggeletterden er wonen. De cijfers tonen de noodzaak aan om laaggeletterdheid verder aan te pakken. Omdat een laaggeletterde zich minder goed kan redden in de samenleving, zet de Stichting Lezen & Schrijven in op een aanpak op gemeentelijk niveau die zich richt op:

  • het inzetten van screeningsinstrumenten, zoals de Taalmeter;
  • het inzetten op het herkennen, werven en opleiden van laaggeletterden;
  • het betrekken van partners om te komen tot samenwerking binnen Taalhuizen;
  • het werven, matchen en opleiden van vrijwilligers;
  • heldere beleids- en financiële kaders met resultaatafspraken;
  • aansluiten bij de huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein (o.a. inzet van wijkteams, en het inpassen aanpak in schuldhulpverleningstrajecten).

“Voor het opzetten van een effectieve aanpak van laaggeletterdheid is het belangrijk te weten wat de omvang van het probleem is en onder welke inwoners het zich voordoet. Dit onderzoek geeft dat noodzakelijke inzicht”, zegt Jantine Kriens, directievoorzitter van de VNG. “Gemeenten zien met de decentralisaties in het sociaal domein meer dan ooit een kans om de hulp en ondersteuning voor hun inwoners in de volle breedte aan te pakken. Laaggeletterdheid is een belangrijk onderdeel daarvan. De inzet van eenvoudige en gratis screeningsinstrumenten, zoals de Taalmeter, zijn een volgende stap.”

 “Voor gemeenten is het van groot belang om laaggeletterdheid aan te pakken”, zegt Marja van Bijsterveldt, voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven. “De cijfers tonen de urgentie van dit probleem aan. Een groot aantal gemeenten zijn al actief bezig met het  programma Taal voor het Leven. Het biedt de basis om te komen tot een samenwerking tussen gemeenten en partners om laaggeletterdheid op te pakken. De cijfers laten zien dat we nog veel werk te verzetten hebben.”

De cijfers zijn afkomstig uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en onderwijs /ROA van de Maastricht University.

Over de onderzoeksmethode

De cijfers uit dit onderzoek zijn gebaseerd op de data uit het internationale PIAAC-onderzoek (Programme for the International Assesment of Adult Competencies). Om valide uitspraken op gemeenteniveau te kunnen doen is gebruik gemaakt van een speciale techniek, gemaand de ‘kleinedomeinschatters’. Deze techniek wordt ook gebruikt door onder andere het CBS om betrouwbare en robuuste schattingen te doen per gebied. De methode maakt gebruik van het feit dat geletterdheid in de populatie sterk samenhangt met kenmerken als opleidingsniveau, leeftijd en arbeidsmarktstatus. Om de betrouwbaarheid verder te verhogen worden gemeenten met minder dan 40.000 inwoners samengevoegd tot clusters om genoeg observaties per gemeente te garanderen. Bijgevoegd ontvangt u het onderzoeksrapport van Maastricht University.

Over Stichting Lezen & Schrijven

Reizen met het openbaar vervoer. Het lezen van medicijnvoorschriften, ondertitels of veiligheidsinstructies. Het schrijven van een sollicitatiebrief. Voor 1 op de 9 Nederlanders is dit niet vanzelfsprekend. Dan verdien je een tweede kans. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je je kans op een gezond en gelukkig leven. Voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Heel Nederland leest en schrijft: dat is de missie van Stichting Lezen & Schrijven. We hebben feiten en cijfers paraat en bieden je een tweede kans als dat nodig is. Door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij politiek en publiek. Door te werken aan het voorkomen ervan. Maar vooral door samen met partners en duizenden vrijwilligers taalscholing te organiseren.

Over de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is de koepelorganisatie van alle gemeenten. Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG ondersteunt gemeenten bij hun verdere ontwikkeling tot eerste overheid, de overheid die het dichtst bij burgers en bedrijven staat. Het lokaal bestuur bepaalt de VNG-agenda. De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor het kabinet, de Tweede Kamer, andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Over Waarstaatjegemeente.nl

De website Waarstaatjegemeente.nl biedt veel gegevens van elke Nederlandse gemeente in een overzichtelijk dashboard. De site, bedoeld voor gemeentebestuurders, ambtenaren en andere geïnteresseerden, geeft gemeenten aan de hand van 15  thema’s, inzicht in hun indicatoren op verschillende maatschappelijke terreinen zoals leefbaarheid, veiligheid en jeugd en jeugdhulp.