Den Haag, 22 juni 2016

Regio's gaan zelf aan de slag om een bijdrage te leveren aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het Rijk en VNG, IPO en de Unie van Waterschappen (de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen) gaan de regio's ondersteunen bij het opstellen van regionale energiestrategieën. Daartoe tekenen zij vandaag de ‘deal pilots regionale energiestrategieën'. Ook een breed netwerk van energiepartners, kennisorganisaties en maatschappelijke partijen zijn betrokken.

Versnelllen energietransitie

Doel van een regionale energiestrategie is om op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie, krachten in de regio nog meer te bundelen en concrete projecten te versnellen. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen.

Cruciaal in de aanpak is de samenwerking binnen de regio, tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook tussen de decentrale overheden en het Rijk. Door de aanpak op regionale schaal in te steken, kijken provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk naar de energieopgave en het potentieel voor besparing en duurzame opwekking van energie in hun regio.

Draagvlak

‘Gemeenten zijn de eerste overheid en daarmee in de positie om tot een plan te komen dat gebaseerd is op draagvlak van hun inwoners en bedrijven’, aldus Berend de Vries, voorzitter van de bestuurlijke commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de VNG.

Pilotregio's

Als eerste gaan de pilotregio's Midden-Holland, West-Brabant, Hart van Brabant, Friesland en Drechtsteden van start.  Zij hebben over een jaar een uitvoeringsplan opgesteld. Tegelijkertijd treffen ook andere regio's voorbereidingen om tot een regionale energiestrategie te komen. Zij maken hierbij gebruik van de ervaringen van de vijf pilotregio's en regio's die voorop lopen. Het doel isdat uiteindelijk alle regio's een regionale strategie hebben, zodat er een landelijk dekkend overzicht ontstaat.

Energieneutraal

Op Europees niveau is de ambitie afgesproken om in 2050 80-95% CO2 te besparen ten opzichte van 1990. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben het doel om al voor 2050 energieneutraal te zijn. Een energiestrategie geeft aan wat op korte en lange termijn hiervoor nodig is wat betreft besparing en verduurzaming,  hoe en waar energieprojecten in de regio gerealiseerd kunnen worden en welke partijen daarbij een rol hebben. De regionale en nationale keuzes op korte en lange termijn kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd.