Den Haag, 30 juni 2016

Zes regio’s gaan proeftuinen vormen waar het Rijk, de VNG en het IPO de praktijk benutten om inzicht te krijgen hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. Deze proeftuinen zijn: Metropoolregio Amsterdam, Drechtsteden, de regio's Eindhoven en Zwolle, Noordoost Fryslân en Zeeland. In deze regio’s worden in de praktijk de aanbevelingen van de Studiegroep Openbaar Bestuur getoetst. De regio’s kennen allen een eigen samenwerkingsverband. Uiteindelijk moeten deze ervaringen leiden tot adviezen –over de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur- voor het volgende kabinet.

In het rapport 'Maak verschil' wordt gesteld dat de inhoud, de economische opgave, centraal moet staan. De aanbevelingen uit het rapport vragen nog om een toets aan de praktijk. In de proeftuinen wordt daarom onder meer gekeken naar hoe wetgeving meer ruimte kan bieden, hoe financiering beter kan aansluiten op regionale ontwikkelingen en welke vaardigheden publieke professionals nodig hebben om in een regio te opereren. Zodoende moeten de uiteindelijke voorgestelde maatregelen aansluiten bij de dagelijkse regionale praktijk.

Jantine Kriens: De proeftuinen geven ons een unieke kijk in de keuken van regio’s en gemeenten. We zien welke afwegingen daarbij gemaakt worden, welke kansen worden verzilverd en ook welke obstakels moeten worden overwonnen. De samenwerking tussen Rijk, IPO en VNG maakt dat we vanuit ieders eigen kracht onze bijdrage kunnen leveren aan de deelnemende regio’s. Voor gemeenten is het vooral boeiend om de ervaringen van hun collega’s te kunnen volgen. Vraagstukken waar veel gemeenten mee lopen, kunnen daarmee wellicht beantwoord worden. Vragen als welke kennis, competenties en vaardigheden heb je als bestuurder nodig? Welke vorm van samenwerking past bij de gemeente en de opgave en wat betekent dit voor de rollen en verantwoordelijkheden van de colleges en gemeenteraden? Antwoorden die we hopelijk al in de loop van het proces vorm kunnen gaan geven.

De keuze van de regio’s is vandaag bekend gemaakt tijdens het symposium 'Maak verschil'. In totaal hebben vijftien regio’s zich voor een proeftuin aangemeld. Bij het maken van een keuze is gekeken naar concreetheid van de ambities, ligging in Nederland en het verschil in opgaven, ook om zoveel mogelijk nieuwe inzichten op te doen. Zo staan de Metropoolregio Amsterdam en de regio Eindhoven voor diverse internationale opgaven, hebben Zwolle en Drechtsteden ieder hun eigen governance-opgave, heeft Noordoost Fryslân te maken met de gevolgen van bevolkingsdaling en aansluiting bij andere samenwerkingsverbanden en wil Zeeland de regionale economische structuur en werkgelegenheid versterken.

De proeftuinen zijn een gezamenlijk initiatief van het Rijk (ministeries van BZK, EZ en I&M), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg. Zij begeleiden de proeftuinen. De proeftuinen worden afgesloten met een eindrapportage in februari 2017. Het is een vervolg op het rapport ‘Maak verschil’ dat de Studiegroep Openbaar Bestuur op 14 maart presenteerde. In dit rapport doet de Studiegroep aanbevelingen over het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland in het licht van toekomstige economische ontwikkelingen. De overige niet-geselecteerde regio’s blijven wel aangehaakt bij de proeftuinen, zodat met de ervaringen uit de andere regio’s mee kan nemen in hun samenwerkingsverband.

Gezamenlijk persbericht van VNG, IPO en het Rijk