Staatssecretaris Klijnsma wil wettelijk vastleggen dat gemeenten beschutte werkplekken moeten realiseren. De VNG stelt dat dit de problemen in de Participatiewet niet oplost. Het druist bovendien in tegen de uitgangspunten van de decentralisatie. Gemeenten willen niet nog meer aanvullende regelgeving, ze willen juist één regeling voor allen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En een toegang tot het doelgroepenregister via de praktijkroute van een loonwaardemeting op de werkplek.

Tekorten SW oplossen

De VNG heeft de staatssecretaris opgeroepen om financieel eerst goed te zorgen voor de mensen die nu al een contract hebben in de huidige sociale werkvoorziening (SW). Volgens de laatste prognoses van het Rijk neemt het aantal mensen in de SW minder snel af dan waarmee rekening is gehouden in de aan de gemeenten verstrekte budgetten. Het aantal Wsw’ers waarvoor gemeenten helemaal geen budget ontvangen, loopt daardoor op tot bijna 2500. Dat betekent extra kosten van € 120 miljoen voor gemeenten. Daarom kan de staatssecretaris niet nu van gemeenten verlangen dat zij met prioriteit aandacht geven aan nieuw beschut werk. Met spoed wil de VNG helderheid over de prognoses en de bijbehorende middelen voor de uitvoering van de WSW. Gemeenten willen het vertrouwen, de tijd, de ruimte en de middelen om kwetsbare burgers goed te ondersteunen naar werk en participatie.

Risico op wachtlijsten

Staatssecretaris Klijnsma kondigt daarnaast aan inwoners de mogelijkheid te willen geven om zelf een advies beschut werk bij het UWV aan te vragen, zoals ook het geval was in de Wsw. Gemeenten vinden het positief dat de positie van de cliënt wordt versterkt maar vrezen tegelijk voor wachtlijsten en een openeinderegeling met financiële risico’s. Dit helpt mensen die aan de slag willen niet verder.

Nieuwe wetgeving geen oplossing

Staatssecretaris Klijnsma komt tot haar plannen naar aanleiding van een rapport van de Inspectie SZW. Het rapport van de Inspectie SZW ondersteunt het standpunt van gemeenten dat zij graag, binnen het raamwerk van de Participatiewet, zelf instrumenten inzetten en keuzes maken voor burgers. Het rapport laat ook zien dat gemeenten voor het realiseren van beschut werk met dilemma’s worden geconfronteerd die niet alleen praktisch van aard zijn, maar ook financieel en inhoudelijk. Deze knelpunten en belemmeringen worden niet opgelost met alweer nieuwe wetgeving.

Woensdag 29 juni spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Klijnsma over de Participatiewet.

Zie ook