Den Haag, 11 oktober 2017

Gemeenten, provincies en waterschappen zijn blij dat het nieuwe kabinet de samenwerking zoekt, met name op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie. In het gisteren gepresenteerde Regeerakkoord is veel aandacht voor deze thema’s uit de eerder door koepels VNG, IPO en Unie van Waterschappen aangeboden investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’.

Het nieuwe kabinet zoekt de samenwerking onder meer in gezamenlijke programmatische afspraken voor de energietransitie. Ank Bijleveld, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg: “We zijn verheugd dat het kabinet de regionale aanpak gaat volgen. Het is duidelijk dat deze opgave alleen kan worden bereikt door samen met provincies, gemeenten en waterschappen op te trekken. En ook met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Dat geldt ook voor andere grote maatschappelijk opgaven, zoals mobiliteit, krimp en grootstedelijke problemen.”

Met een nationaal Klimaat- en Energieakkoord en een Klimaatwet wordt duidelijkheid gegeven over de langetermijndoelen en de daaraan verbonden maatschappelijke opgaven. VNG-voorzitter Jan van Zanen: “Voor onze inwoners is het belangrijk te weten dat woningen op termijn van het aardgas af gaan en dat er regelingen komen om woningisolatie te financieren. Wij juichen het toe dat het Rijk over deze onderwerpen afspraken met ons gaan maken. In deze afspraken komen de langetermijndoelen en de noodzakelijke maatregelen van Rijk en decentrale overheden bij elkaar. Uiteraard moeten we goede afspraken maken over de financiering van de opgaven."

In het Regeerakkoord is ook ruim aandacht voor klimaatadaptatie en de circulaire economie, andere thema’s uit de Investeringsagenda van de medeoverheden. Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Het is goed dat het kabinet aandacht heeft voor de uitvoering en knelpunten in wet- en regelgeving. Om de doelen te halen zijn tal van maatregelen en investeringen nodig. We lopen hierbij aan tegen belemmeringen en daarom is deregulering hard nodig. Dit kabinet heeft duidelijk een ambitieus energie- en klimaatbeleid. Wij staan klaar om hier samen mee aan de slag te gaan.”