Gezamenlijk persbericht Rijk en VNG - Den Haag, 28 april 2016

Blijven is meedoen. Het kabinet heeft vandaag met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Zo wordt ook een verhoogde druk op de sociale voorzieningen in de toekomst voorkomen. Met dit uitwerkingsakkoord wordt naast de al bestaande afspraken uit het bestuursakkoord van november jongstleden een sluitende aanpak gecreëerd van noodopvang tot participatie in de samenleving. Het Rijk stelt hiervoor ruim 500 miljoen beschikbaar.

De beste garantie op meedoen is om zo snel mogelijk te beginnen met taal en werk. Daarom is afgesproken dat vergunninghouders in een zo vroeg mogelijk stadium gescreend worden op scholing- en arbeidskansen. En wordt er vervolgens gekeken in welke gemeente ze het beste geplaatst kunnen worden. Daarnaast wordt 140 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het maximaal kunnen inzetten op integratie en participatie van vergunninghouders. Asielzoekers die wachten op een vergunning en nog niet aan het werk kunnen, kunnen bijvoorbeeld integreren en participeren door het doen van vrijwilligerswerk. Kabinet en gemeenten gaan hiervoor actief vraag en aanbod bijeen brengen. Ook is de bijdrage voor maatschappelijke begeleiding door gemeenten verhoogd van 1.000 euro naar 2.370 euro per vergunninghouder. Dat was al zo voor 2016 en 2017, maar wordt nu structureel gemaakt.

Om te stimuleren dat vergunninghouders zo snel mogelijk Nederlands leren en eerder integreren, wordt de voorinburgering in de asielzoekerscentra geïntensiveerd. De uren taalonderwijs worden verhoogd en de cursussen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt geïntensiveerd. Voor het (snel) inrichten van tijdelijke onderwijshuisvesting ten behoeve van asielzoekerskinderen in het voortgezet onderwijs stelt het kabinet 16 miljoen euro extra beschikbaar. Al eerder is 135 miljoen uitgetrokken voor en taal- en schakelklassen.

Gezondheidsbevordering en preventie zijn van groot belang om de gezondheid van vergunninghouders te bevorderen en eventuele gezondheidsrisico’s op de korte en de langere termijn te verkleinen. Het Rijk en VNG gaan samen gemeenten ondersteunen om een impuls te geven aan het maken van een lokale aanpak op deze thema’s. Hiervoor wordt 7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast vergoedt het kabinet de gemaakte kosten van gemeenten voor de bijstand. Het kabinet zal de gemeenten ook in 2017 voorfinancieren voor de bijstandskosten.

In totaal stelt het kabinet voor dit uitwerkingsakkoord ruim 500 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is afgesproken dat deze middelen gaan naar de gemeenten die ook daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van huisvesting voor vergunninghouders.

Proces          

Het VNG-bestuur legt de gemaakte afspraken met een positief advies in een ledenraadpleging voor aan de leden. Zij ontvangen vrijdag 29 april een ledenbrief over het uitwerkingsakkoord. Op woensdagavond 18 mei is er een bestuurdersbijeenkomst in Nieuwegein.