Den Haag, 10 oktober 2017

Het nieuwe regeerakkoord bevat veel aanknopingspunten voor een constructieve samenwerking met gemeenten. Dit maakt het mogelijk te komen tot een programmatische aanpak van maatschappelijke opgaven op bijvoorbeeld sociaal domein, verduurzaming en klimaat- en energiebeleid

“Gemeenten staan klaar om samen met het kabinet de maatschappelijke opgaven uit het regeerakkoord op te pakken. Voor inwoners mag het niet uitmaken met welke overheid ze te maken hebben. Daarbij horen stabiele, voorspelbare en toereikende financiën. Hier biedt dit akkoord zicht op”, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen.

De VNG is blij dat deze coalitie de stap heeft durven te zetten om te experimenteren met gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Daarnaast is de vereniging positief over de voorstellen om ondermijning aan te pakken inclusief € 100 miljoen voor een fonds, en het extra budget van € 170 miljoen voor de vroeg- en voorschoolse educatie. We zien dat veel onderdelen van de Investeringsagenda Klimaat, Energie en Circulaire Economie van gemeenten, provincies en waterschappen, zijn overgenomen maar wij maken ons wel zorgen over de wijze waarop dit wordt gefinancierd. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen volgend voorjaar verwelkomen wij de plannen om de toerusting van raadsleden te verbeteren. Het is jammer dat het kabinet hier geen geld voor beschikbaar stelt.

De VNG vindt het een gemiste kans dat de opschalingskorting in de boeken blijft staan en dat het kabinet het gemeentelijk  belastingbied niet verruimt. Daarnaast is er sprake van tekorten in het sociaal domein, onder andere op de terreinen van bijstand en jeugdzorg. De eerste schatting is dat er circa € 300 miljoen euro tekort is bij circa 100 gemeenten. We vertrouwen er op dat we samen het met het nieuwe kabinet tot een oplossing kunnen komen.