Den Haag, 14 juni 2017

Gemeenten eisen van het huidige kabinet reparatie van het financiële tekort op de uitvoering van de wettelijke taak om de bijstandsuitkeringen te verstrekken. Dat is de strekking van de motie die met ruime meerderheid is aangenomen op de ALV van de VNG die vandaag plaatsvindt in Goes.

Gemeenten hebben weinig mogelijkheden de uitgaven op het terrein van de uitkeringen te beïnvloeden: het Rijk stelt immers vast wanneer er recht op een uitkering is, en wat de hoogte ervan moet zijn. Dat gaat goed zolang het Rijk voldoende middelen ter beschikking stelt. Vast staat dat het huidige kabinet deze inschattingen veel te rooskleurig heeft gemaakt - onder andere door het niet goed meenemen van de aantallen statushouders - waardoor gemeenten nu op de financiële blaren moeten zitten.

Peter Heijkoop (gemeente Dordrecht, CDA):  “Het Rijk wil dat we taken van haar overnemen, maar draagt vervolgens niet de bijbehorende financiële middelen over. Alleen al op de bijstand ziet Dordrecht zich in 2017 geconfronteerd met een tekort van 7 miljoen. En de tekorten en financiële risico's nemen voor Dordrecht en de Drechtsteden tot 2020 alleen maar toe. Het is niet realistisch dat gemeenten tekorten van deze grootte kunnen opvangen zonder compensatie vanuit het Rijk. Wij vinden dit onacceptabel en roepen het rijk op haar verantwoordelijkheid te nemen!”

Compenseren

Gemeenten moesten vorig jaar €270 miljoen uit eigen middelen bijleggen op het uitkeren van de bijstand. Maar liefst 90% van de gemeenten kwam tekort op het budget dat ze van het rijk ontvingen. Wethouder Maarten Struijvenberg (gemeente Rotterdam, Leefbaar Rotterdam):“Helaas is het nodig dat gemeenten nu aangeven dat de grens is bereikt. In Rotterdam komen wij jaarlijks zo’n 50-60 miljoen tekort. Dat gaat ten koste van andere gemeentelijke taken.”

Ruim 40% van de gemeenten moest over het jaar 2015 een beroep doen op de vangnetregeling die gemeenten zélf gezamenlijk betalen. Voor de komende jaren is de verwachting nog somberder waardoor gemeenten het jaar 2018 op voorhand al met een tekort van 140 miljoen beginnen. Dat betekent nog meer bezuinigingen op andere taken, waardoor de ondersteuning van kwetsbare burgers onder druk komt te staan. Wethouder Arjan Vliegenthart (gemeente Amsterdam, SP): “Wij kunnen niet tegen onze bijstandsgerechtigden zeggen: Sorry, het geld is op, u krijgt deze maand minder dan waar u recht op hebt. Het is op zijn zachts gezegd niet netjes dat het rijk dat wel tegen de gemeenten zegt.”

In actie komen

Heldere afspraken over adequate financiering voor wettelijke taken zijn voor de VNG dan ook een harde voorwaarde voor bestuurlijke afspraken met een nieuw kabinet. Nu dat kabinet nog op zich laat wachten moet het demissionaire kabinet in actie komen vindt VNG-voorzitter Van Zanen: “We doen een oproep aan het demissionaire kabinet in Den Haag, nu de formatie lang op zich laat wachten: los het tekort op de bijstand op. Doe boter bij die vis.”

Dit is een gezamenlijk persbericht van de VNG en de indieners van de motie.