Sorteren
Het huidige subsidieprogramma had een looptijd van 2013 t/m 2016 en is met een jaar verlengd tot en met 2017. Bij de vaststelling van het huidige subsidieprogramma is besloten om over te stappen naar een subsidiesystematiek die uitgaat van het...
De kadernotitie subsidiebeleid 2018-2022 vormt het technisch kader voor het verlenen en vaststellen van subsidies.