Sorteren
Gemeente en waterschap werken, onder de noemer 'Gouda Stevige Stad', aan de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad.
Uit de jaarlijkse verhardingsinspectie bleek dat een aantal wandelpaden slecht zijn. Er is gezocht naar een alternatief om het onderhoud aan de asfalt wandelpaden in parken te verminderen. Deze paden worden opgeknapt, waarbij het asfalt vervangen wordt door natuurlijk materiaal...
De aanpak van de gemeente Gouda is een uitvoeringsagenda gericht op samenleven en de diverse stad zo inclusief mogelijk te maken. De gemeente richt zich op de energie in de stad en probeert te versterken en verbinden.
De gemeente Gouda heeft een scenarioanalyse gemaakt om de financiële impact van de coronacrisis te bepalen. In de analyse zijn drie scenario's opgenomen, gekoppeld aan de duur van de coronamaatregelen.
De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, burgemeester Lenferink, heeft op 26 maart 2020 de 3e noodverordening COVID-19 ondertekend.
In deze nieuwe cultuurnota wordt het cultuur vermogen centraal gesteld. Het cultureel vermogen laat zich zien in de kracht en het enthousiasme van de culturele sector.
Het onderwijsachterstandenbeleid heeft als doelstelling om onderwijsachterstanden te signaleren en te bestrijden. Bij de aanpak van onderwijsachterstanden hebben voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit.
Tools om financiële gevolgen van corona in beeld te brengen.