Sorteren
Deze nota geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid 2016 waarin de kaders van het grondbeleid zijn vastgelegd.
De kadernotitie subsidiebeleid 2018-2022 vormt het technisch kader voor het verlenen en vaststellen van subsidies.
Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030.