Sorteren
Met deze Nota Kostenverhaal legt de gemeente Uden haar uitgangspunten vast, voor de manier waarop zij grondexploitatiekosten, waaronder bovenwijkse voorzieningen en plan- en planbegeleidingskosten, verhaalt op initiatiefnemers/grondeigenaren van ruimtelijke ontwikkelingen.
Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.