Sorteren
In deze stuk wordt een algemeen beleidskader voor het integraal huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Op basis van een gedeelde visie op het onderwijs en de behoeften van wijk en stad wordt een vertaalslag gemaakt naar de gewenste en noodzakelijke toekomstige voorzieningenstructuur.
Op het gebied van onderwijshuisvesting staat Den Haag ook voor een uitbreidingsopgave. Redenen te over om een integrale afweging te maken over groei, spreiding, nieuwbouw dan wel renovatie en verhuizingen van scholen. staat Den Haag ook voor een uitbreidingsopgave.