Sorteren
Voorbeeld ondersteuningsplan Beschermd Wonen / Individuele begeleiding
Met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan De Wolden 2020-2023 geven de burgemeester en het college invulling aan de regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.