Sorteren
De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie.
Gemeente en waterschap werken, onder de noemer 'Gouda Stevige Stad', aan de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad.