Sorteren
Vanaf 2021 werkt gemeente Schiedam met een nieuw klimaatbeleidsplan, dat voortbouwt op het Programma Duurzaamheid dat in de gemeente liep van 2016 tot 2018 en het klimaatadaptatieplan uit 2019. Daarnaast worden in het nieuwe beleidsplan de Global Goals als vertrekpunt...
Collega's op weg helpen om innovatief en 'out of the box' naar (maatschappelijke) opgaven te kijken.
Verkeersongevallen brengen veel menselijk leed met zich mee en de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen bedragen meer dan € 14 miljard per jaar. Helaas neemt het aantal ongevallen en doden in het verkeer toe en afleiding is één van de belangrijkste...
Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een fysieke beperking de juiste sporthulpmiddelen krijgen? Lees het in de nieuwe handreiking.
De coronacrisis zorgt wereldwijd voor nieuwe fietspaden.
De huidige CO₂-uitstoot door mobiliteit in de metropoolregio bedraagt circa 4,3 Mton per jaar. Zo’n 80% wordt veroorzaakt door het wegverkeer: het vervoer van mensen en goederen. De helft van de uitstoot door het wegverkeer is afkomstig uit vrachtvervoer, de...
Gezien de ontwikkelingen, denkt de gemeente op grote schaal na over mobiliteitsoplossingen en circulatie in de gemeente. Verkeersveiligheid is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.
Voorbeeld ondersteuningsplan Beschermd Wonen / Individuele begeleiding
Voorbeeld van een ondersteuningsplan Wet maatschappelijke ondersteuning
Met het nieuwe welstandsbeleid wordt beoogd om het toezicht op de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente te optimaliseren en de procedures inzichtelijker te maken.