Sorteren
Aanpak en pilots Doorgaande Lijn Werk en Taal – het maken van slimme combinaties voor Utrechters die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.
Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in. Hiermee komt de regie op inburgering naar de gemeente. Met dit voorstel stelt de raad de Utrechtse ambitie en de eerste kaders voor uitvoering en inkoop vast. De nieuwe inburgeringswet geeft...
De kern van het Utrechtse model bevat buurtteams die sociale basiszorg bieden aan alle inwoners die dat nodig hebben. De buurtteams bieden een zo breed mogelijk deel van het zorgaanbod dicht bij de bewoners, laagdrempelig en toegankelijk. Zij werken generalistisch...
Utrecht kiest in haar actieplan Utrecht zijn we samen voor een inclusieve aanpak van radicalisering.