In deze nota worden de uitgangspunten beschreven waarmee het college de sociale basis vanaf 2017, samen met de stad, wil doorontwikkelen in het kader van de bredere transformatie van het sociaal domein.
Rheden is aan de slag gegaan met de integrale benadering van het sociaal domein.
Een innovatieve werkgroep van Synthese en Wonen Limburg heeft een folder ontwikkeld met tips over contacten leggen met je buren in het Nederlands-Arabisch en Nederlands-Engels.
Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van de bouwstenen 1 t/m 6: Bouwstenen personen met verward gedrag
Sudwest-Fryslan heeft een participatieverklaringstraject voor vergunninghouders.
Raalte heeft aan een aantal statushouders gevraagd wat hun prioriteiten zijn voor de nabije toekomst. Het antwoord: 'We willen werken en de taal leren, maar vooral werken.'
Tot vorig jaar kende de gemeente Breda een zogeheten jaarlijkse subsidie-uitvraag. Hierin werd aangegeven wat de gemeente op het sociaal domein gerealiseerd wilde zien en welke subsidiemiddelen het daarvoor beschikbaar stelde. De aanvragen van organisaties werden door de gemeente besproken...
In de Jeugdwet is opgenomen dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt dat richting geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende preven­tie en jeugdhulp. In deze nota worden de wettelijke taken en de inrichting...
Regiocoördinator van Zuid-Holland Zuid van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders heeft samen met de regionale GGD het initiatief genomen om dit voor gemeenten in haar regio inzichtelijk te krijgen en geeft gemeenten advies bij aanpak van gezondheidsrisico's.
De regio Utrecht start met een nieuwe aanpak waarbij vanaf het eerste moment van opvang van asielzoekers direct begonnen wordt met integratie.