Sorteren
Een evaluatie en toekomstvoorstellen gevolgen corona. De notitie ‘1 jaar Corona crisis in Heemstede’ bevat een aanpak voor de komende tijd en een doorkijk naar de toekomst; de Herstelagenda.
De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen. Met deze afspraken willen gedeputeerden en wethouders van de grootste economische regio van ons land een duurzaam herstel uit de coronacrisis.
Weer open! Ondernemen en ontmoeten! Wat konden we er allemaal naar verlangen! Op het moment van schrijven zijn de eerste voorzichtige stapjes gezet met het weer openen van de terrassen en het verder openstellen van de winkels. Wat betekenen deze...
Met de ‘Corona Herstelagenda’ gaat gemeente Hilversum inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners helpen bij het herstel van de coronacrisis. Met deze agenda stimuleert de gemeente gelijke kansen voor alle Hilversummers. Ook de lokale economie wordt versterkt. De agenda gaat over...
Gemeenten kunnen het verschil maken in sociaal en economisch herstel na corona. Ze hebben een cruciale verbindende rol, blijkt in de Regio Zwolle. De Regio Zwolle Brigade is daar een sterke troef. Dit is een samenwerking van gemeenten, UWV Werkbedrijf...
In Zuid-Limburg heeft corona het samenwerken tussen gemeenten en ondernemers een flinke impuls gegeven. In overleg met ondernemers werken de gemeente Maastricht en de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL, 14 gemeenten) aan een herstelplan voor de kortere termijn. Maastricht beraadt zich...
De samenleving verwacht van de overheid op al haar niveaus dat zij poogt de effecten van de crisis waar mogelijk te minimaliseren. Het is ook de taak van de gemeente deze verwachtingen de komende tijd waar te maken. De gemeente...
Het coronavirus bracht de stad nagenoeg tot stilstand. Terrassen, winkels en straten waren koud en leeg. ‘Samen’ werd onverantwoord en risicovol. Nu het virus meer onder controle lijkt, is het zaak de stad weer op gang te brengen. Dit plan...
Naast de landelijke steunmaatregelen wil de gemeente Rijswijk graag waar nodig Rijswijks maatwerk leveren. Het maatregelenpakket is de extra stap die bovenop de bestaande beleidsplannen en ingezette ontwikkelingen meer kracht geeft aan een maatschappelijk, sociaal en economisch herstel.
In deze kadernota is speciale aandacht voor de COVID-19 herstelagenda. Deze wordt tijdens een aparte vergadering van de gemeenteraad behandeld, maar de gemeente laat de herstelagenda onderdeel zijn van deze Kadernota.