Op weg naar aardgasvrij

De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Hierin is een tijdspad vastgelegd wanneer wijken worden verduurzaamd en van het aardgas afgaan. Dit betekent dat ze grootschalig en planmatig aan de slag gaan met de verduurzaming en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In deze enorme transitie waarin uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen geen aardgas meer gebruiken, geïsoleerd worden en voorzien worden van duurzame energie krijgt de gemeente de regierol.

Het Programma Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Het ministerie van BZK is samen met het ministerie van EZK, de VNG, het IPO en de UvW een Interbestuurlijk programma gestart, het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Alle gemeenten zijnuitgenodigd een aanvraag in te dienen voor een proeftuin aardgasvrije wijken. Deze gemeenten ontvangen een financiële bijdrage voor de zogenoemde ‘onrendabele top’ voor te nemen maatregelen. Het doel van dit programma is dat ervaring en expertise wordt ontwikkeld waarmee ook andere gemeenten aan de slag kunnen. Op 1 oktober zijn de geselecteerde gemeenten bekend gemaakt. 

Kennis- en Leerprogramma aardgasvrije wijken

De VNG zet als onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken een Kennis- en Leerprogramma (KLP) op. Het programma biedt, naast ondersteuning aan de proeftuinen, ondersteuning aan alle 380 gemeenten. Gemeenten worden gefaciliteerd met geleerde lessen, onderzoeken, Community of Practices, expertmeetings en meer. Het programma gaat in het najaar van 2018 van start. 

Workshops 'Doorpakken met aardgasvrij'

Op 6 december vond de bijeenkomst ‘Doorpakken met Aardgasvrije wijken’ plaats. Tijdens ‘Doorpakken met Aardgasvrij wijken’ werden de Green Deal Aardgasvrije wijken afgerond en gingen het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Kennis- en Leerprogramma (KLP) officieel van start. In verschillende workshoprondes doken de deelnemers in belangrijke thema's en vraagstukken.