Werk en Inkomen Digitaal

Het Digitaal Klantdossier (DKD) is een gemeenschappelijk, virtueel dossier. In het DKD wordt op het gebied van werk en inkomen informatie gedeeld door gemeenten, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het DKD is ontwikkeld in het kader van de Wet eenmalige gegevensuitvraag (WEU), waarmee burgers voor de keten Werk en Inkomen maar eenmalig hun gegevens hoeven te verstrekken. De betrokken instanties moeten er verder voor zorgen dat die gegevens vervolgens digitaal voor iedere partij in de keten beschikbaar zijn.

Suwinet

De gemeenschappelijke voorziening Suwi (ook wel Suwinet genoemd) is een elektronische infrastructuur die is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de Suwipartijen (UWV, SVB en gemeenten) gegevens met elkaar kunnen uitwisselen voor de uitoefening van hun wettelijke taak. Er worden alleen gegevens uitgewisseld voor zover daar een wettelijke grondslag voor is.

De beheerder is BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen). BKWI werkt als een apart en herkenbaar organisatieonderdeel van UWV in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lopende projecten & dossiers

De keten van Werk en Inkomen is de afgelopen jaren van karakter veranderd door de verdergaande digitalisering van de werkprocessen en de decentralisatie van de doelgroep jonggehandicapten. Dit heeft tot ‘nieuwe’ gegevensuitwisselingen geleid tussen gemeenten en UWV maar ook tot onderlinge afhankelijkheden in de werkprocessen, vooral in het WERKdomein.

Inlichtingenbureau

Het Inlichtingenbureau is een organisatie voor gemeenten en andere overheidsorganisaties. Het werk van het Inlichtingenbureau is er voornamelijk op gericht gemeenten te helpen om te bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben. Denk bijvoorbeeld aan een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, een geautomatiseerde kwijtscheldingstoets voor gemeentelijke heffingen of inzicht over voortvluchtige veroordeelden en voortijdige schoolverlaters.

Innovaties & verkenningen

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op, waarbij de maatschappij steeds vaker om snelle, betrouwbare en digitale oplossingen vraagt. De vorming van het Sociaal Domein maakt dat steeds meer behoefte ontstaat aan het breed ontsluiten van gegevens.

Dit heeft de komende jaren impact op de keten van Werk en Inkomen. Door nieuwe vormen van gegevensuitwisseling toe te passen ontstaat de mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren en gegevens breed te kunnen ontsluiten. Niet alleen meer aan overheden, instanties en instellingen, maar juist aan werkzoekenden, uitkerings­gerechtigden en aan werkgevers en intermediairs.

Expertgroep Werk

De Expertgroep Werk legt de verbinding tussen de inhoudelijke kennis en ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio’s en de kennis en ondersteuning van UWV, VNG en Divosa op landelijk niveau. De Expertgroep Werk heeft tot doel het verbeteren van de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers met specifieke aandacht voor transparantie en ICT.