Wanneer ik gegevens via Suwinet Inkijk raadpleeg, is hierop de Wet SUWI van toepassing. Wanneer ik de gegevens eenmaal in mijn dossier heb, vallen ze dan nog onder de Wet SUWI of onder de wet Bescherming Persoonsgegevens?

Vervolg van de vraag:

En mag ik deze gegevens dan gebruiken voor de uitvoering van andere wettelijke taken?

In artikel 74, lid 1 en lid 2 van de wet SUWI wordt antwoord gegeven op deze vraag. Gegevens die via Suwinet verkregen zijn, mogen alleen voor de uitvoering van de Participatiewet worden gebruikt. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, onder andere indien de persoon op wie de gegevens betrekking hebben, vooraf schriftelijk toestemming verleent voor verstrekking van deze gegevens.

Reactie van een gemeente
De gemeente Arnhem heeft gereageerd op de laatste regel. De ontwikkelingen staan niet stil en deze reactie willen wij graag delen.
 
"In het rapport 'De rol van toestemming in het sociaal domein' (april 2016) van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) staat op pagina 2 onder 'Toestemming' het volgende aangegeven.
 
“Gemeenten kunnen problemen bij het bepalen van de grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in het sociaal domein niet vermijden door toestemming aan betrokkenen te vragen voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Vooral niet als gemeenten die toestemming vragen in situaties waarin de betrokkenen afhankelijk zijn van de gemeente voor hulp, zoals de intake/toegangsverlening. Betrokkenen kunnen daarbij niet in vrijheid toestemming geven.
Een ‘onvrije’ toestemming vormt geen grondslag. Gemeenten mogen dan alléén persoonsgegevens verwerken als zij zich kunnen baseren op een van de andere grondslagen uit artikel 8 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)."
 
Het gaat er hierbij om dat toestemming vrij gegeven moet kunnen worden. En de AP geeft aan dat afhankelijkheid maakt dat iemand niet in vrijheid toestemming kan geven. Dat geldt overigens niet alleen voor het sociaal domein, maar in alle gevallen waar een afhankelijkheid bestaat. De (schriftelijke) toestemming is dus geen basis voor het verwerken van persoonsgegevens in dit geval”.
 
Het antwoord zoals het in nieuwsflits 5 is aangegeven was niet helemaal volledig. Gebruik van de gegevens uit Suwinet is buiten het kader van de wet Suwi niet toegestaan, waarbij de opgegeven  uitzonderingsgrond in de praktijk op grond van de uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onvoldoende mogelijkheden lijkt te bieden.  
 
Met dank aan Hans Jansen van de gemeente Arnhem!