Moet een gemeente oneigenlijk gebruik ook melden aan de burger wiens BSN is gebruikt?

Een gemeente dient de burger wiens BSN is gebruikt alleen te informeren wanneer er een kans bestaat op nadelige gevolgen. Dit staat omschreven in artikel 34a van de WBP 2. De verantwoordelijke, bedoeld in het eerste lid, stelt de betrokkene onverwijld in kennis van de inbreuk, bedoeld in het eerste lid, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.