Is de CAR-UWO niet al voldoende voor het beleid met betrekking tot oneigenlijk gebruik of misbruik van persoonsgegevens?

De CAR-UWO behandelt het begrip ‘plichtsverzuim’ en verbindt daaraan een aantal mogelijke disciplinaire straffen. Daarbij wijzen wij erop dat plichtsverzuim zowel het uitvoeren als het nalaten van een actie kan zijn en dat hiertoe ook acties behoren waarvan de ambtenaar redelijkerwijs had kunnen weten wat toegestaan is. Het beleid rond oneigenlijk gebruik en misbruik van persoonsgegevens dat in het kader van het programma BVGS is opgesteld, heeft een bredere scope. De adviezen van het programma bevatten uitgangspunten voor de inrichting van het beleid bij het gebruik van persoonsgegevens en heeft ook een relatie met de CAR-UWO.
 
De uitgangspunten voor gebruik van persoonsgegevens hebben betrekking op de rol van de werkgever bij het vaststellen van het beleid waarvoor de betreffende persoonsgegevens mogen worden gebruikt en waarvoor niet. Bij onjuist gebruik geven de uitgangspunten aan welke consequenties dan gelden. Bijbehorende maatregelen zijn het beleid zelf, voorlichting en instructie aan medewerkers.
 
Van de zijde van de gemeente wordt beleid opgesteld. Voor de medewerker kan een verklaring worden ingesteld (bijv. integriteitsverklaring of geheimhoudingsverklaring).
 
Geadviseerd wordt om in het beleid nadrukkelijk aandacht te besteden aan het proces na het signaleren van potentieel oneigenlijk gebruik of misbruik. Daarbij zijn begrippen als ‘zorgvuldig’, ‘voortvarend’, ‘hoor- en wederhoor’ van groot belang. Verder is het relevant onderscheid te maken tussen incidenteel of stelselmatig misbruik van persoonsgegevens. Belangrijk is de vraag: worden gegevens voor eigen voordeel gebruikt, ter benadeling van de burger worden gebruikt en of gegevens gedeeld zijn (in- of extern).
 
Het advies richt zich voorts erop dat er maatwerk moet zijn bij het onderzoek en het al dan niet toepassen van maatregelen. Het is in de praktijk moeilijk om heel specifiek en direct maatregelen te verbinden aan bepaalde ‘soorten’ van oneigenlijk gebruik of misbruik van gegevens.
 
Nadere informatie kunt u vinden op www.vng.nl/veiliggebruiksuwinet