Aantal beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019 bekend

Het ministerie van SZW heeft de aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2018 (conform de ministeriële regeling) en de zeer voorlopige aantallen ultimo 2019 bekendgemaakt.

Met inwerkingtreding per 1 januari 2017 van de Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute (Stb. 2016, 519), is het voor gemeenten verplicht om de voorziening beschut werk aan te bieden aan personen die daarop zijn aangewezen.

In het 4e lid van het gewijzigde artikel 10b van de Participatiewet is opgenomen dat bij ministeriële regeling het aantal te realiseren beschut werkplekken kan worden vastgesteld per gemeente.

Deze aantallen zullen uiteindelijk in 2048 bij elkaar opgeteld overeenkomen met de aantallen in de raming en daarmee de financiering vanuit het Rijk.

Bij de gepresenteerde aantallen is uitgegaan van een ingroeipad van 5 jaar (2017-2021), waarin de niet gerealiseerde aantallen beschut werk over 2015 en 2016 worden ingehaald.

Meer informatie