Participatiewet

Meedoen in een baan betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur, meer welbevinden. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen. Tip: volg ons op twitter via @VNGparticipatie!

Samen voor de klant

Op samenvoordeklant.nl vindt u informatie over de uitvoering van de wet SUWI en de implementatie Participatiewet en WWB-wet, Ontsluiting Werkzoekendenbestand en Jeugdwerkloosheid. De website is een product van de Programmaraad waarin VNG, Divosa, UWV en Cedris samenwerken.

Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid

Grip hebben en houden op de financiën in het sociaal domein is een opgave. De VNG biedt expertadvies aan in de vorm van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein om gemeenten te ondersteunen in deze opgave.

Bijstand

Gemeenten eisen van het kabinet reparatie van het financiële tekort op de uitvoering van de wettelijke taak om de bijstanduitkeringen te verstrekken. De staatssecretaris is bekend met de problemen die gemeenten signaleren en wil zich de komende periode verder verdiepen in de achtergronden.

Praktijkvoorbeelden

Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen
Gemeente Zwolle
Gemeente Appingedam

Wetsvoorstellen

Wet verdringingstoets

Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK

Toets rechthebbenden bijstand

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Bijstandsverlening aan zelfstandige ondernemers (BBZ)

Zelfstandigen kunnen in  financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. De gemeente voert deze regeling uit en kan de ondernemer ondersteuning bieden. Op deze website van de rijksoverheid staat informatie over bijstandsverlening aan zelfstandigen.

Loondispensatie

Het kabinet wil met het vervangen van loonkostensubsidie door loondispensatie meer mensen aan het werk krijgen. Het regeerakkoord roept hierover vragen op bij gemeenten. We maken ons zorgen of het gekozen middel het doel wel dichterbij brengt. De VNG wil nauw betrokken blijven bij de uitwerking van het voornemen.