Terugblik overleg VNG met stas Van Ark en minister Koolmees

Een bestuurlijke delegatie van de VNG had op 15 november een bestuurlijk overleg met staatssecretaris van Ark en minister Koolmees (SZW). Op de agenda stonden: de Uitwerkingsagenda inburgering, Breed Offensief, kinderen in armoede en het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz).

De VNG-delegatie bestond uit wethouders Peter Heijkoop, Alberta Schuurs, Rutger Groot Wassink en Cees van Eijk. Hieronder een terugblik op dit overleg. 

Uitwerkingsagenda inburgering

De VNG-delegatie sprak zijn steun uit voor de lijn van de Uitwerkingsagenda inburgering. De minister kreeg drie aandachtspunten mee:

  • Voldoende budget is een belangrijke randvoorwaarde: regel dat al goed aan de voorkant. Minister Koolmees liet weten dat dat ook onderdeel is van de Uitwerkingsagenda, wat hem betreft wel in coproductie tussen gemeenten en Rijk. Gemeenten hebben namelijk ook een verantwoordelijkheid om mensen te activeren en aan het werk te helpen en kunnen daar ook bestaande middelen voor inzetten.
    Daarnaast wil de minister tijdelijk geld beschikbaar stellen ter overbrugging van 2019. Er moeten met gemeenten wel goede afspraken worden gemaakt over de besteding van het geld dat is bedoeld voor de groep mensen die tussen wal en schip dreigt te vallen, pilots en kennisontwikkeling.
  • Er zijn al veel goede initiatieven ontwikkeld. Gemeenten willen die graag doorontwikkelen en daarom snel kunnen starten met pilots. De minister verwacht dat er in december meer duidelijkheid kan komen en dat de pilots in het eerste kwartaal van 2019 van start kunnen.
  • De subsidie voor de inzet van Divosa-regiocoördinatoren als onderdeel van de ondersteuningsstructuur voor gemeenten loopt in 2019 af en dat is niet handig. De VNG-delegatie verzoekt om hierin te blijven investeren. De minister bevestigt dat daarin wordt voorzien en al aan wordt gewerkt.

Breed Offensief

De VNG-delegatie liet weten de uitgangspunten van het Breed Offensief (meer mensen met een beperking aan werk helpen) te steunen en hier samen aan te willen werken. De geschetste problemen zijn herkenbaar, maar gemeenten zijn niet blij met de uitwerking van de oplossingen en de richting die het nu op gaat. De vraag is of de voorgestelde oplossingen ook daadwerkelijk bijdragen aan het oplossen van de problemen.

De VNG wil graag samenwerken aan het uitwerken van het plan en passende oplossingen, maar dan moet er wel tijd en ruimte zijn voor een zorgvuldig proces. De VNG-delegatie stelt daarom voor om de brief naar de Tweede Kamer nu meer in analytische sfeer te houden en de concrete oplossingen pas volgend jaar te presenteren, zodat er meer afstemming en uitwerking van de oplossingen mogelijk is.

De staatssecretaris zei dat ze de vragen van de VNG over het tijdpad snapt en graag de inhoudelijke punten van de VNG meenemen in de verdere uitwerking. Wel wil ze ook druk op het proces houden, zeker omdat de huidige arbeidsmarkt kansen biedt.

Meer informatie

Kinderen in armoede

De VNG-delegatie besprak met de staatssecretaris het tussenevaluatierapport van de extra middelen voor kinderen in armoede en haar reactie op het rapport aan de Tweede Kamer. De delegatie verzocht om de brief positiever te formuleren zodat meer recht wordt gedaan aan de goede dingen die gebeuren. Het geld wordt breder ingezet dan alleen ondersteuning in natura, zodat ook de oorzaken van armoede worden aangepakt. Dit sluit aan op de bedoeling van de gemaakte bestuurlijke afspraken over het extra budget.

Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz)

De staatssecretaris heeft voorstellen voor wijziging van het Bbz ter consultatie voorgelegd aan de VNG. De VNG-delegatie liet weten ongelukkig te zijn met zowel het proces als de inhoud van deze wijzigingsvoorstellen. De wens van gemeenten was namelijk het innoveren en verbreden van het Bbz zodat ondernemerschap en participatie bevorderd worden, bijvoorbeeld ter ondersteuning van werkende armen.

De wijzigingsvoorstellen zijn niet voldoende afgestemd met gemeenten en komen nu neer op juist een verdere beperking van het Bbz, de VNG ziet dit als een groot risico. De staatssecretaris stelt dat de bijstand een vangnet is. Ze snapt de behoefte aan innovatie, dat kan meegenomen worden in het verdere traject. Ze wil wel dat het Bbz ingebed is in de Participatiewet.

Er worden drie besluiten genomen:

  • De normbatenregeling Bbz-kapitaalverstrekking wordt buiten werking gesteld voor het jaar 2019.
  • Over de inhoud van de overige wijzigingsvoorstellen volgt nadere afstemming met gemeenten.
  • De wijzigingsvoorstellen voor de financiering van het Bbz moeten worden verwerkt in regelgeving. Daarover wordt uiterlijk in februari een besluit genomen.