Internetconsultatie maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Formele titel: 
Voorstel van wet [[ ]] , houdende wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekering teneinde de lasten voor werkgevers met betrekking tot de re-integratie van zieke werknemers te verlichten en ter bevordering van werk of werkhervatting door vijf jaar niet over te gaan tot een beoordeling van de arbeidsongeschiktheid vanwege inkomsten.
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie (Gesloten)

Inhoud
Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen: gedurende een periode van 104 weken (verder als twee jaar aangeduid) , tenzij het contract van de werknemer eerder eindigt. Daarnaast hebben werkgevers en hun zieke werknemers reintegratieverplichtingen om werknemers terug te laten keren in het arbeidsproces (onder andere als gevolg van de Wet verbetering poortwachter). Werkgevers, met name kleine werkgevers, ervaren deze verplichtingen als zwaar.

Internetconsultatie loopt van 18 juni 2019 tot en met 16 juli 2019.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.