Financiën werk en inkomen

Verdeling bijstandsgelden

Gemeenten hebben weinig mogelijkheden de uitgaven op het terrein van de uitkeringen te beïnvloeden: het Rijk stelt immers vast wanneer er recht op een uitkering is, en wat de hoogte ervan moet zijn. Dat gaat goed zolang het Rijk voldoende middelen ter beschikking stelt.

Vast staat dat het huidige kabinet deze inschattingen veel te rooskleurig heeft gemaakt - onder andere door het niet goed meenemen van de aantallen statushouders - waardoor gemeenten nu op de financiële blaren moeten zitten.

Rekentool verdeelmodel bijstandsbudget 2017

Het Ministerie van SZW heeft een rekentool gepubliceerd die gemeenten inzicht biedt in de opbouw van het objectieve budget dat volgt uit het verdeelmodel 2017.

Per type huishouden geeft de rekentool een beeld van het aantal huishoudens dat volgens het model op 31 december 2015 in de bijstand zou zitten en het aantal huishoudens dat op 31 december 2015 daadwerkelijk bijstand ontving.

Het voorspelde aantal bijstandshuishoudens vormt samen met het normbedrag de basis voor het objectieve budget 2017.