VNG en Rijk: bestuurlijke afspraken over kinderen in armoede

Vandaag hebben Arjan Vliegenthart namens het VNG-bestuur en Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet bestuurlijke afspraken ondertekend over de ambitie om alle kinderen in Nederland mee te kunnen laten doen.

Ruimte en vertrouwen

Gemeenten hebben zich in de afgelopen jaren, samen met maatschappelijke organisaties, stevig ingespannen om armoede onder kinderen terug te dringen. Gemeenten hebben mooie stappen gezet om de armoede onder kinderen terug te dringen maar ook op andere vlakken binnen het armoede- en schuldenbeleid.

De VNG vindt het belangrijk dat gemeenten de ruimte en het vertrouwen wordt gegeven om de middelen in te zetten in de lokale context en met de bestaande en nieuwe samenwerkingspartners. Gemeenten hebben de regie in het armoedebeleid en hebben daarbij aandacht voor de positie van kinderen.

Samenwerken om kinderen mee te laten doen

Gemeenten werken met veel partijen samen. Stichtingen en fondsen kunnen een belangrijke partner zijn om kinderen die in een arm gezin opgroeien mee te laten doen. Vandaag hebben vijf organisaties – Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job – de handen ineen geslagen en een plan aangeboden.

85 miljoen euro structureel via decentralisatie-uitkering

Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien, stelt het kabinet vanaf 2017 structureel €85 miljoen per jaar beschikbaar aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering. Verdeeld naar rato van het aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen.

In de decembercirculaire 2016 staat hoeveel elke individuele gemeente van de € 85 miljoen krijgt. Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten.

Naast de 85 miljoen structureel voor gemeenten maakt het kabinet 14 miljoen per jaar beschikbaar voor landelijke en bovenregionale initiatieven van maatschappelijke organisaties waarmee, aanvullend op en samen met gemeenten, kinderen tijdig en effectief bereikt kunnen worden. Verder gaat er € 1 miljoen euro structureel naar kinderen in armoede op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

Meer informatie

Alle documenten staan op de website van de Rijksoverheid: