Terugblik VNG-commissie Werk en Inkomen november 2017

De commissieleden hebben in de vergadering van 9 november 2017 voornamelijk stilgestaan bij de belangrijkste onderwerpen voor de VNG in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.

Aanpak armoede en schulden

De commissieleden vinden het positief dat het thema schulden met een forse paragraaf is benoemd in het regeerakkoord. Het kabinet stelt echter kleine stapjes voor. De grootste knelpunten, zoals ook benoemd in het pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede’, worden niet volledig ondervangen door de passage in het regeerakkoord. De passage biedt echter wel aanknopingspunten.

Als gemeenten erkennen we dat we veel kunnen doen maar dat we het Rijk nodig hebben om gezamenlijk te komen tot een effectieve aanpak van problematische schulden. Dit thema vraagt dan ook een gezamenlijke ambitie en integrale benadering van meerdere departementen en gemeenten. Schulden- en armoedeproblematiek werkt vaak belemmerend om doelstellingen op andere leefgebieden te verwezenlijken of is zelfs de oorzaak van problemen op andere leefgebieden. De aanpak van schulden is een vliegwiel voor het oplossen van andere problematiek.

Regionaal arbeidsmarktbeleid en loondispensatie

Wanneer er weer een sociaal akkoord wordt gesloten willen gemeenten aan tafel zitten. Het akkoord uit 2013 is bij gemeenten (procesmatig) slecht gevallen omdat er verplichtende zaken in stonden voor gemeenten waar men niet in gekend was, laat staan partij in is geweest. Wanneer er punten worden besproken die gemeenten raken, willen we dit keer partij zijn. Gemeenten hebben inmiddels een positie in het (regionale) arbeidsmarktbeleid. Afstemming sectoraal beleid en beleid op decentraal en regionaal niveau is van cruciaal belang om samen de doeleinden van de inclusieve samenleving te realiseren.

In het regeerakkoord wordt gesproken over de omzetting van loonkostensubsidie naar loondispensatie. Op dit onderdeel is er nog veel onduidelijk. De commissieleden vinden loondispensatie een groot zorgpunt in het regeerakkoord, voor zowel de werknemer als voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

De VNG wil spoedig ambtelijk en bestuurlijk in overleg met het Ministerie van SZW over de uitleg en de consequenties van dit voornemen in het regeerakkoord. Er moet, voordat onomkeerbare stappen worden genomen, een realistische uitvoeringstoets komen. Bovendien: het principe van één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt is voor gemeenten en de VNG het uitgangspunt voor de Participatiewet. Met dit nieuwe voornemen komt van dit principe steeds minder terecht.

De VNG-delegatie gaat binnenkort kennismaken met de nieuwe staatssecretaris van SZW Tamara van Ark.