Regionale samenwerking: handreikingen voor nieuwe colleges

Manieren om regionale samenwerking te bevorderen staan centraal in het tussenbericht van de 4e VNG Denktank aan raadsleden en (kandidaat-)collegeleden.

Het tussenbericht bevat suggesties voor de coalitieonderhandelingen en de periode direct daarna over regionale samenwerking in algemene zin, en arbeidsmarktvraagstukken in het bijzonder.

De VNG Denktank is een telkens van samenstelling wisselende commissie, die zich buigt over een actueel thema, in samenwerking met een of meerdere wetenschappers. De 4e VNG Denktank staat onder voorzitterschap van Milo Schoenmaker (burgemeester Gouda).

Voorbeelden

  • Besteed in het coalitie-akkoord aandacht aan regionale samenwerking.
  • Zorg voor een goede verbinding tussen de domeinen economie, arbeidsmarkt en onderwijs. Geef deze portefeuilles bij voorkeur aan één persoon binnen het college.
  • Organiseer een thema-sessie over regionale samenwerking, zo mogelijk met de raden van de buurgemeenten samen.
  • Nodig ondernemers snel uit om gezamenlijk kansen te verkennen.

Slotbevindingen

In juni 2018, tijdens het VNG Jaarcongres in Maastricht, presenteert de 4e VNG Denktank zijn slotbevindingen, in de vorm van concrete adviezen en handelingsperspectieven voor burgemeesters, wethouders en raadsleden.

Meer informatie