4e VNG Denktank van start

Donderdag 21 september staat de kick-off gepland van de 4e VNG Denktank, onder voorzitterschap van Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda. Deze Denktank zal zich gaan buigen over het thema regionale samenwerking.

In het bijzonder richt de 4e Denktank zich op de vraag hoe gemeenten samen met andere partijen op regionaal niveau adequaat kunnen inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt en wat daarbij de rol is van het openbaar bestuur. Mogelijk zijn hier ook lessen uit te trekken voor andere grote maatschappelijke vraagstukken die de grenzen van de eigen gemeente overstijgen.

Opbrengst

De 4e VNG Denktank moet in juni 2018 haar werkzaamheden afronden; de opbrengst wordt gepresenteerd tijdens het VNG-Jaarcongres in Maastricht. De vorm hiervan staat nog open.

Voorzitter Milo Schoenmaker (foto hierboven): ‘Het belang van regionale samenwerking is evident. Maar voor het lokaal bestuur is het ‘hoe’ vaak nog een zoektocht. De 4e VNG Denktank wil hiervoor concrete handreikingen doen, vanuit de gedachte dat het nodig is om op een andere wijze te kijken, denken en handelen en om de rol van het lokaal bestuur binnen een samenwerkingsverband opnieuw te definiëren’.

Het idee is dan ook om niet per se in te zetten op een eindrapport, maar ook te zoeken naar een middel/tool dat bruikbaar is in de dagelijkse praktijk.

Inhoud voorop

In de periode maart–juni 2017 is de opdracht voor de 4e VNG Denktank nader uitgewerkt (zie onderaan dit bericht). Daarbij is onder andere besloten om de inhoud voorop te stellen en de focus te leggen op de veranderingen op de arbeidsmarkt, onder meer door de ontwikkeling van de techniek.

Op welke wijze en met welke snelheid ontwikkelingen als digitalisering, robotisering, de inzet van sensoren en het gebruik van kunstmatige intelligentie van invloed zijn op de arbeidsmarkt is ongewis, maar in elk geval vraagt een veranderende arbeidsmarkt om een adaptieve overheid en een goed samenspel met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Deelnemers

Het idee is om ook de blik van buiten te benutten, dit was reden om bij de samenstelling van de 4e VNG Denktank niet alleen te kijken naar vertegenwoordigers van het lokaal bestuur, maar juist ook naar partners bij het Rijk, provincies, ondernemers en onderwijsinstellingen.

De deelnemers aan de 4e VNG Denktank zijn:

 • Milo Schoenmaker, burgemeester Gouda, voorzitter
 • Jack Mikkers, burgemeester Veldhoven
 • Jan van Ginkel, concerndirecteur provincie Zuid-Holland
 • Hedwich Rinkes, raadslid Heerenveen
 • Maarten Struijvenberg, wethouder Rotterdam
 • Gerda van Dijk, directeur Zijlstra Center
 • Els van der Pool, lector Human Communication Hogeschool Arnhem en Nijmegen,
  i.s.m. Guido Rijnja, communicatieadviseur ministerie AZ
 • Boudewijn Steur, clusterhoofd strategie ministerie BZK
 • Michiel Scheffer, gedeputeerde provincie Gelderland
 • Bert Mooren, directeur VNO-NCW West
 • Bruno Bruins, voorzitter Raad van Bestuur UWV, i.s.m. Fred Paling, lid raad van bestuur UWV
 • Pierre Heijnen, voorzitter college van bestuur ROC Mondriaan
 • Paul van Manen, voorzitter college van bestuur ROC Midden-Nederland.

Het secretariaat van de VNG Denktank wordt bemand door Ayrin van Dal-Peters en Petra Bassie (denktank@vng.nl). Vanuit de VNG-directie fungeert Kees Breed als adviseur. De samenwerking met een of meerdere wetenschapper(s) krijgt nog invulling.

Meer informatie