Uitvoeringsregeling kansspelen

Formele titel: 
Regeling kansspelen op afstand en Uitvoeringsregeling kansspelen
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie

Inhoud
D
eze ontwerpregelingen bevatten regels ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127) en het Besluit kansspelen op afstand (thans in ontwerp) en strekken tot de totstandkoming en borging van verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar aanbod van kansspelen op afstand met een hoog beschermingsniveau voor de speler. De ontwerpregelingen zijn gebaseerd op de consultatieversie van het ontwerpbesluit kansspelen op afstand (www.internetconsultatie.nl/besluitkansspelenopafstand).

Internetconsultatie loopt van 24 juli tot en met 18 september 2019.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.