Veiligheidshuizen

In de Veiligheidshuizen werken justitie, zorg en bestuur samen bij de aanpak van complexe problematiek rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De decentralisaties in het sociaal domein maken het mogelijk meer samenhang tussen de ketens te organiseren en de gezamenlijke activiteiten beter aan te laten sluiten op de lokale behoefte. Programma Meerjarenagenda

VNG-standpunt

De VNG wil dat de Veiligheidhuizen zich verder ontwikkelen tot een hoogwaardige tweedelijnsvoorziening die goed samenwerkt met onder andere sociale wijkteams en de ZSM-tafels van het OM.

Landelijk kader Veiligheidshuizen

Factsheet van het ministerie van V & J over het landelijk kader Veiligheidshuizen.

Inventarisatie

De VNG heeft gemeenten en ketenpartners gevraagd welke onderwerpen aandacht moeten krijgen om de Veiligheidshuizen verder te ontwikkelen. De uitkomsten zijn verwerkt in een inventarisatie voor de Landelijke stuurgroep.