Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
Formele titel: 
Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)
Kamerstuknummer: 
34997

Inhoud
Het voorstel voor een Wet experiment gesloten coffeeshopketen is noodzakelijk om een experiment met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen te realiseren. Dat is een keten waarbinnen die handelingen overeenkomstig de bij of krachtens dit wetsvoorstel gestelde regels plaatsvindt. Het doel van dit experiment is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj gedecriminaliseerd aan de coffeeshops kan worden geleverd en daar binnen een gesloten coffeeshopketen kan worden verkocht, alsmede wat de effecten daarvan zijn.

Aangenomen op 22 januari 2019 door de Tweede kamer. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 9 juli 2019 het nader voorlopig verslag (EK, I) uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en vervalt vier jaar en zes maanden na het tijdstip, bedoeld in artikel 4, eerste lid, tenzij bij algemene maatregel van bestuur anders wordt bepaald.