Terugkoppeling Commissie Bestuur en Veiligheid van februari

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid kwam 16 februari 2012 bijeen. Er is onder meer gesproken over toezicht en handhaving. De commissie is voorstander van een breed inzetbare boa, dat houdt onder meer in ontschotting van de domeinen waarin de boa werkzaam mag zijn.

De commissie wil dan ook dat het departement van Veiligheid en Justitie dit onderdeel betrekt bij de pilots met de zogenaamde winkelboa, die het departement in enkele gemeenten gaat uitvoeren.

Seminar
Het programma werd voorbereid van het interactieve seminar over de positie van de gemeente in het binnenlands bestuur van 23 februari. De uitkomsten worden aan het kabinet aangeboden en zijn bedoeld om te betrekken bij zijn visie op de bestuurlijke inrichting van ons land.

Politieke ambtsdragers
De commissie sprak over het voorstel van het kabinet het aantal politieke ambtsdragers te verminderen. De commissie vindt dat bij het bepalen van de omvang van het aantal politieke ambtsdragers de werking van de vertegenwoordigende democratie leidend moet zijn, met aandacht voor de positie van kleinere partijen, en niét de bezuinigingsdoelstelling.

In dit verband stelde de commissie overigens vast dat de door het kabinet ingeboekte bezuiniging niet zou worden gehaald, omdat menig gemeente nu al minder wethouders heeft dan is toegestaan.

Veiligheidshuizen
Het position paper over Veiligheidshuizen van de VNG is vastgesteld. Hierin staan de opvattingen over de ontwikkeling van het veiligheidshuis. Het standpunt is dat iedere gemeente financieel moet bijdragen aan het veiligheidshuis. Verder zal de VNG de ontoereikendheid van de rijksbijdragen voor de veiligheidshuizen onder de aandacht brengen bij minister Opstelten.

Meer informatie