Nieuwe handreiking brandveiligheid voor regierol gemeente

Gemeenten investeren in de brandveiligheid van woningen en brandveilig leven, maar brandveiligheid staat niet in de top-10 van belangrijkste veiligheidsthema's. Daarom schreef Brandweer Nederland de handreiking 'Brandveiligheid in de Gemeente', gefocust op de regierol van de gemeente.

Handreiking brandveiligheid

Het doel van de handreiking is gemeenten te helpen bij het pakken van de gewenste regierol voor brandveiligheid. De VNG verspreid deze handreiking onder alle gemeenten in Nederland. In het rapport 'RemBrand, Brandveiligheid is coproductie' (zie: meer informatie)  staat de ambitie dat ‘alle gemeenten in 2018 over een integraal veiligheidsplan beschikken waarin brandveiligheid is opgenomen’. Hiermee worden gemeenten zich (meer) bewust van het feit dat zij invloed kunnen uitoefenen op het brandveiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan. In de wet staat ook dat de gemeenteraad hierin een taak heeft.

Samenwerken is essentieel

Veel veranderingen in de samenleving zijn ook van invloed op gemeenten en veiligheidsregio’s, ook waar het om brandveiligheid gaat. Denk hierbij aan de Omgevingswet, nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van het sociaal domein, bestemmingsplannen en milieu. Samenwerking is essentieel voor een effectieve uitvoering van de taken van veiligheidsregio’s en brandweer, en ook om slachtoffers, schade en branden in deze veranderende omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Dat vraagt regie.   

Gemeente als regisseur

Gemeenten hebben de regierol. Zowel intern, tussen de beleidsterreinen waar de gemeenten aan werken, als extern: naar meerdere partijen toe. De veiligheidsregio is één van deze partijen, maar ook woningcoöperaties, scholen, zorgpartners en anderen dragen bij aan brandveiligheid. En dat is ook nodig. In de handreiking ligt onder andere het voorstel dat de veiligheidsdirectie eens in de twee jaar samen met het college van B&W spreekt over de inhoud van het integrale veiligheidsplan, waarbij in een later stadium ook andere samenwerkingspartners worden betrokken.

Op deze wijze zijn de verschillende onderdelen en partijen betrokken bij brandveiligheid, waardoor een betere afstemming plaatsvindt.

Meer informatie