Gemeenten zijn verplicht een preventie- en handhavingsplan alcohol vast te stellen. Is een gemeente ook verplicht dit plan gelijktijdig met de lokale nota gezondheidsbeleid vast te stellen?

Of is het ook mogelijk dit alcoholplan afzonderlijk te schrijven en vast te stellen?

Aan welke voorwaarden moet een dergelijk alcoholplan voldoen?

Antwoord:

De voorwaarden waaraan een preventie- en handhavingsplan moet voldoen staat vermeld in artikel 43a van de Drank- en horecawet (Dhw).

Het gemeentelijk preventie- en handhavingsplan alcohol kan maximaal voor vier jaar gelden, maar korter kan dus ook. Bovendien kan een plan ook tussentijds door de raad worden gewijzigd. Kortom het hoeft niet gelijktijdig met de lokale nota te worden vastgesteld, maar indien de lokale gezondheidsnota ook een onderdeel alcohol bevat is het aan te bevelen het plan tussentijds aan te passen en dat onderdeel in het plan te benoemen.